lnwshop logo

Upang ตู้อบ ตู้ฆ่าเชื้อขวดนม‬ -ของเล่นเด็ก จากเกาหลี ด้วย UV ,ตู้อบความร้อน , เครื่องอบฆ่าเชื้อของเล่น MADE IN KOREA Baby Bottle Sterilizer Infrared Low-Temperature Drying

Upang ตู้อบ ตู้ฆ่าเชื้อขวดนม‬ -ของเล่นเด็ก จากเกาหลี ด้วย UV ,ตู้อบความร้อน , เครื่องอบฆ่าเชื้อของเล่น MADE IN KOREA Baby Bottle Sterilizer Infrared Low-Temperature Drying
Upang ตู้อบ ตู้ฆ่าเชื้อขวดนม‬ -ของเล่นเด็ก จากเกาหลี ด้วย UV ,ตู้อบความร้อน , เครื่องอบฆ่าเชื้อของเล่น MADE IN KOREA Baby Bottle Sterilizer Infrared Low-Temperature Drying thumbnail 1Upang ตู้อบ ตู้ฆ่าเชื้อขวดนม‬ -ของเล่นเด็ก จากเกาหลี ด้วย UV ,ตู้อบความร้อน , เครื่องอบฆ่าเชื้อของเล่น MADE IN KOREA Baby Bottle Sterilizer Infrared Low-Temperature Drying thumbnail 2Upang ตู้อบ ตู้ฆ่าเชื้อขวดนม‬ -ของเล่นเด็ก จากเกาหลี ด้วย UV ,ตู้อบความร้อน , เครื่องอบฆ่าเชื้อของเล่น MADE IN KOREA Baby Bottle Sterilizer Infrared Low-Temperature Drying thumbnail 3Upang ตู้อบ ตู้ฆ่าเชื้อขวดนม‬ -ของเล่นเด็ก จากเกาหลี ด้วย UV ,ตู้อบความร้อน , เครื่องอบฆ่าเชื้อของเล่น MADE IN KOREA Baby Bottle Sterilizer Infrared Low-Temperature Drying thumbnail 4Upang ตู้อบ ตู้ฆ่าเชื้อขวดนม‬ -ของเล่นเด็ก จากเกาหลี ด้วย UV ,ตู้อบความร้อน , เครื่องอบฆ่าเชื้อของเล่น MADE IN KOREA Baby Bottle Sterilizer Infrared Low-Temperature Drying thumbnail 5Upang ตู้อบ ตู้ฆ่าเชื้อขวดนม‬ -ของเล่นเด็ก จากเกาหลี ด้วย UV ,ตู้อบความร้อน , เครื่องอบฆ่าเชื้อของเล่น MADE IN KOREA Baby Bottle Sterilizer Infrared Low-Temperature Drying thumbnail 6Upang ตู้อบ ตู้ฆ่าเชื้อขวดนม‬ -ของเล่นเด็ก จากเกาหลี ด้วย UV ,ตู้อบความร้อน , เครื่องอบฆ่าเชื้อของเล่น MADE IN KOREA Baby Bottle Sterilizer Infrared Low-Temperature Drying thumbnail 7Upang ตู้อบ ตู้ฆ่าเชื้อขวดนม‬ -ของเล่นเด็ก จากเกาหลี ด้วย UV ,ตู้อบความร้อน , เครื่องอบฆ่าเชื้อของเล่น MADE IN KOREA Baby Bottle Sterilizer Infrared Low-Temperature Drying thumbnail 8Upang ตู้อบ ตู้ฆ่าเชื้อขวดนม‬ -ของเล่นเด็ก จากเกาหลี ด้วย UV ,ตู้อบความร้อน , เครื่องอบฆ่าเชื้อของเล่น MADE IN KOREA Baby Bottle Sterilizer Infrared Low-Temperature Drying thumbnail 9Upang ตู้อบ ตู้ฆ่าเชื้อขวดนม‬ -ของเล่นเด็ก จากเกาหลี ด้วย UV ,ตู้อบความร้อน , เครื่องอบฆ่าเชื้อของเล่น MADE IN KOREA Baby Bottle Sterilizer Infrared Low-Temperature Drying thumbnail 10Upang ตู้อบ ตู้ฆ่าเชื้อขวดนม‬ -ของเล่นเด็ก จากเกาหลี ด้วย UV ,ตู้อบความร้อน , เครื่องอบฆ่าเชื้อของเล่น MADE IN KOREA Baby Bottle Sterilizer Infrared Low-Temperature Drying thumbnail 11Upang ตู้อบ ตู้ฆ่าเชื้อขวดนม‬ -ของเล่นเด็ก จากเกาหลี ด้วย UV ,ตู้อบความร้อน , เครื่องอบฆ่าเชื้อของเล่น MADE IN KOREA Baby Bottle Sterilizer Infrared Low-Temperature Drying thumbnail 12Upang ตู้อบ ตู้ฆ่าเชื้อขวดนม‬ -ของเล่นเด็ก จากเกาหลี ด้วย UV ,ตู้อบความร้อน , เครื่องอบฆ่าเชื้อของเล่น MADE IN KOREA Baby Bottle Sterilizer Infrared Low-Temperature Drying thumbnail 13Upang ตู้อบ ตู้ฆ่าเชื้อขวดนม‬ -ของเล่นเด็ก จากเกาหลี ด้วย UV ,ตู้อบความร้อน , เครื่องอบฆ่าเชื้อของเล่น MADE IN KOREA Baby Bottle Sterilizer Infrared Low-Temperature Drying thumbnail 14Upang ตู้อบ ตู้ฆ่าเชื้อขวดนม‬ -ของเล่นเด็ก จากเกาหลี ด้วย UV ,ตู้อบความร้อน , เครื่องอบฆ่าเชื้อของเล่น MADE IN KOREA Baby Bottle Sterilizer Infrared Low-Temperature Drying thumbnail 15Upang ตู้อบ ตู้ฆ่าเชื้อขวดนม‬ -ของเล่นเด็ก จากเกาหลี ด้วย UV ,ตู้อบความร้อน , เครื่องอบฆ่าเชื้อของเล่น MADE IN KOREA Baby Bottle Sterilizer Infrared Low-Temperature Drying thumbnail 16Upang ตู้อบ ตู้ฆ่าเชื้อขวดนม‬ -ของเล่นเด็ก จากเกาหลี ด้วย UV ,ตู้อบความร้อน , เครื่องอบฆ่าเชื้อของเล่น MADE IN KOREA Baby Bottle Sterilizer Infrared Low-Temperature Drying thumbnail 17Upang ตู้อบ ตู้ฆ่าเชื้อขวดนม‬ -ของเล่นเด็ก จากเกาหลี ด้วย UV ,ตู้อบความร้อน , เครื่องอบฆ่าเชื้อของเล่น MADE IN KOREA Baby Bottle Sterilizer Infrared Low-Temperature Drying thumbnail 18Upang ตู้อบ ตู้ฆ่าเชื้อขวดนม‬ -ของเล่นเด็ก จากเกาหลี ด้วย UV ,ตู้อบความร้อน , เครื่องอบฆ่าเชื้อของเล่น MADE IN KOREA Baby Bottle Sterilizer Infrared Low-Temperature Drying thumbnail 19Upang ตู้อบ ตู้ฆ่าเชื้อขวดนม‬ -ของเล่นเด็ก จากเกาหลี ด้วย UV ,ตู้อบความร้อน , เครื่องอบฆ่าเชื้อของเล่น MADE IN KOREA Baby Bottle Sterilizer Infrared Low-Temperature Drying thumbnail 20Upang ตู้อบ ตู้ฆ่าเชื้อขวดนม‬ -ของเล่นเด็ก จากเกาหลี ด้วย UV ,ตู้อบความร้อน , เครื่องอบฆ่าเชื้อของเล่น MADE IN KOREA Baby Bottle Sterilizer Infrared Low-Temperature Drying thumbnail 21Upang ตู้อบ ตู้ฆ่าเชื้อขวดนม‬ -ของเล่นเด็ก จากเกาหลี ด้วย UV ,ตู้อบความร้อน , เครื่องอบฆ่าเชื้อของเล่น MADE IN KOREA Baby Bottle Sterilizer Infrared Low-Temperature Drying thumbnail 22Upang ตู้อบ ตู้ฆ่าเชื้อขวดนม‬ -ของเล่นเด็ก จากเกาหลี ด้วย UV ,ตู้อบความร้อน , เครื่องอบฆ่าเชื้อของเล่น MADE IN KOREA Baby Bottle Sterilizer Infrared Low-Temperature Drying thumbnail 23Upang ตู้อบ ตู้ฆ่าเชื้อขวดนม‬ -ของเล่นเด็ก จากเกาหลี ด้วย UV ,ตู้อบความร้อน , เครื่องอบฆ่าเชื้อของเล่น MADE IN KOREA Baby Bottle Sterilizer Infrared Low-Temperature Drying thumbnail 24Upang ตู้อบ ตู้ฆ่าเชื้อขวดนม‬ -ของเล่นเด็ก จากเกาหลี ด้วย UV ,ตู้อบความร้อน , เครื่องอบฆ่าเชื้อของเล่น MADE IN KOREA Baby Bottle Sterilizer Infrared Low-Temperature Drying thumbnail 25Upang ตู้อบ ตู้ฆ่าเชื้อขวดนม‬ -ของเล่นเด็ก จากเกาหลี ด้วย UV ,ตู้อบความร้อน , เครื่องอบฆ่าเชื้อของเล่น MADE IN KOREA Baby Bottle Sterilizer Infrared Low-Temperature Drying thumbnail 26Upang ตู้อบ ตู้ฆ่าเชื้อขวดนม‬ -ของเล่นเด็ก จากเกาหลี ด้วย UV ,ตู้อบความร้อน , เครื่องอบฆ่าเชื้อของเล่น MADE IN KOREA Baby Bottle Sterilizer Infrared Low-Temperature Drying thumbnail 27Upang ตู้อบ ตู้ฆ่าเชื้อขวดนม‬ -ของเล่นเด็ก จากเกาหลี ด้วย UV ,ตู้อบความร้อน , เครื่องอบฆ่าเชื้อของเล่น MADE IN KOREA Baby Bottle Sterilizer Infrared Low-Temperature Drying thumbnail 28Upang ตู้อบ ตู้ฆ่าเชื้อขวดนม‬ -ของเล่นเด็ก จากเกาหลี ด้วย UV ,ตู้อบความร้อน , เครื่องอบฆ่าเชื้อของเล่น MADE IN KOREA Baby Bottle Sterilizer Infrared Low-Temperature Drying thumbnail 29Upang ตู้อบ ตู้ฆ่าเชื้อขวดนม‬ -ของเล่นเด็ก จากเกาหลี ด้วย UV ,ตู้อบความร้อน , เครื่องอบฆ่าเชื้อของเล่น MADE IN KOREA Baby Bottle Sterilizer Infrared Low-Temperature Drying thumbnail 30Upang ตู้อบ ตู้ฆ่าเชื้อขวดนม‬ -ของเล่นเด็ก จากเกาหลี ด้วย UV ,ตู้อบความร้อน , เครื่องอบฆ่าเชื้อของเล่น MADE IN KOREA Baby Bottle Sterilizer Infrared Low-Temperature Drying thumbnail 31Upang ตู้อบ ตู้ฆ่าเชื้อขวดนม‬ -ของเล่นเด็ก จากเกาหลี ด้วย UV ,ตู้อบความร้อน , เครื่องอบฆ่าเชื้อของเล่น MADE IN KOREA Baby Bottle Sterilizer Infrared Low-Temperature Drying thumbnail 32Upang ตู้อบ ตู้ฆ่าเชื้อขวดนม‬ -ของเล่นเด็ก จากเกาหลี ด้วย UV ,ตู้อบความร้อน , เครื่องอบฆ่าเชื้อของเล่น MADE IN KOREA Baby Bottle Sterilizer Infrared Low-Temperature Drying thumbnail 33Upang ตู้อบ ตู้ฆ่าเชื้อขวดนม‬ -ของเล่นเด็ก จากเกาหลี ด้วย UV ,ตู้อบความร้อน , เครื่องอบฆ่าเชื้อของเล่น MADE IN KOREA Baby Bottle Sterilizer Infrared Low-Temperature Drying thumbnail 34Upang ตู้อบ ตู้ฆ่าเชื้อขวดนม‬ -ของเล่นเด็ก จากเกาหลี ด้วย UV ,ตู้อบความร้อน , เครื่องอบฆ่าเชื้อของเล่น MADE IN KOREA Baby Bottle Sterilizer Infrared Low-Temperature Drying thumbnail 35Upang ตู้อบ ตู้ฆ่าเชื้อขวดนม‬ -ของเล่นเด็ก จากเกาหลี ด้วย UV ,ตู้อบความร้อน , เครื่องอบฆ่าเชื้อของเล่น MADE IN KOREA Baby Bottle Sterilizer Infrared Low-Temperature Drying thumbnail 36Upang ตู้อบ ตู้ฆ่าเชื้อขวดนม‬ -ของเล่นเด็ก จากเกาหลี ด้วย UV ,ตู้อบความร้อน , เครื่องอบฆ่าเชื้อของเล่น MADE IN KOREA Baby Bottle Sterilizer Infrared Low-Temperature Drying thumbnail 37Upang ตู้อบ ตู้ฆ่าเชื้อขวดนม‬ -ของเล่นเด็ก จากเกาหลี ด้วย UV ,ตู้อบความร้อน , เครื่องอบฆ่าเชื้อของเล่น MADE IN KOREA Baby Bottle Sterilizer Infrared Low-Temperature Drying thumbnail 38Upang ตู้อบ ตู้ฆ่าเชื้อขวดนม‬ -ของเล่นเด็ก จากเกาหลี ด้วย UV ,ตู้อบความร้อน , เครื่องอบฆ่าเชื้อของเล่น MADE IN KOREA Baby Bottle Sterilizer Infrared Low-Temperature Drying thumbnail 39
หมวดหมู่ Upang Korea ตู้ฆ่าเชื้อUV
ราคาปกติ 14,500.00 บาท
ราคา 7,590.00 บาท
แก้ไขล่าสุด 27 พ.ค. 2561
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
กรุณาเลือกชนิดสินค้าด้านล่างค่ะ
Scan this!
ตู้อบUV ตู้ฆ่าเชื้อขวดนม‬ -ของเล่นเด็ก Upang สีฟ้า
ตู้อบUV ตู้ฆ่าเชื้อขวดนม‬ -ของเล่นเด็ก Upang สีฟ้า
ราคาปกติ 14,500.00 บาท
ลดเหลือ 7,590.00 บาท
ขออภัย สินค้าหมดค่ะ
ตู้อบUV ตู้ฆ่าเชื้อขวดนม‬ -ของเล่นเด็ก Upang สีชมพู
ตู้อบUV ตู้ฆ่าเชื้อขวดนม‬ -ของเล่นเด็ก Upang สีชมพู
ราคาปกติ 14,500.00 บาท
ลดเหลือ 7,590.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
ตู้อบUV ตู้ฆ่าเชื้อขวดนม‬ -ของเล่นเด็ก Upang สีเขียวอ่อน
ตู้อบUV ตู้ฆ่าเชื้อขวดนม‬ -ของเล่นเด็ก Upang สีเขียวอ่อน
ราคาปกติ 14,500.00 บาท
ลดเหลือ 7,590.00 บาท
ขออภัย สินค้าหมดค่ะ
1
แสดงชิ้นที่ 1-3 จากทั้งหมด 3 ชิ้น

UPANG Premium Baby Bottle Ultraviolet Sterilizer 

 

ตู้อบและฆ่าเชื้อขวดนม‬-ของเล่นเด็ก Upang จากเกาหลี
มั่นใจด้วยยอดขายอันดับ1ในเกาหลี MADE IN KOREA
( ‪#‎Upang‬ เป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับฆ่าเชื้อโรค)
The U.S. FDA Medical Device Registration

 

WHY Upang

ทำไมต้องมีเครื่อง UV ของ Upang...??

 

น้องเล็กๆ ยังไม่มีภูมิต้านทานที่มากพอ เเละสิ่งของที่อยู่ใกล้ตัวน้องไม่ได้มีแค่ขวดนม

 

การฆ่าเชื้อของเล่น เเละสิ่งของต่างๆ จึงสำคัญและจำเป็นเช่นเดียวกับการฆ่าเชื้อขวดนม การนึ่งไม่สามารถใช้ได้กับอุปกรณ์ไฟฟ้า ที่อยู่ใกล้ตัวน้องๆ

 

Upang Premium Baby Bottle Ultraviolet Sterilizer เจ้าเดียวเท่านั้นที่มีระบบอบแห้ง..

ความร้อนเเละฆ่าเชื้อ ด้วย UV  จึงเป็นคำตอบสำหรับรายละเอียดเรื่องความปลอดภัยค่ะ....

 

ผ่านการรับรอง จากสถาบันหลักจากทั่วโลก
• The U.S. FDA Medical Device Registration
• 99.9% Internal Baby Bottle Germicidal Disinfection Tests
• Australia Sterilization Tests 99.9% Sterilization
• CE Europe Reliable Authentication

ระบบการทำงาน อบขวดนมที่เปียกด้วยระบบอบเเห้งด้วยหลอดความร้อน
เเละฆ่าเชื้อโรคชนิดต่างๆ ได้มากถึง 99%ด้วยรังสี UV ที่ปลอดภัยสูงสุดไม่มีสารตกค้าง พร้อมระบบระบายอากาศภายในตู้เพื่อลดกลิ่นอับ ...

จุดเด่น
-2 ระบบ ‪#‎ฆ่าเชื้อ‬ ด้วยความร้อนเเละ ‪#‎UVRAY‬
- แปลงกระแสไฟจากโรงงานที่เกาหลี ให้ใช้ในประเทศไทย Power - 220V/ 50Hz ทุกตัว
- มีระบบระบายกลิ่นUV (กลิ่นแดด) ด้วยพัดลมอัตโนมัติ
- ตัวเครื่องออกแบบสวยงาม งานเนียบ เรียบหรู เเละมีสีให้เลือก 3 สี ฟ้า ชมพู เเละเขียว ค่ะ
-สามารถฆ่าเชื้ออุปกรณ์ที่ไม่สามารถล้างได้เช่น ของเล่นที่ใส่ถ่าน ตุ๊กตา หนังสือ รวมทั้งของใช้ที่น้องๆชอบเอาเข้าปาก มือถือ รีโมท นาฬิกา แว่นตา

ราคาห้าง 14500 บาท ราคาเเนะนำ ลด 15% **จำหน่ายเพียง 12,500 บาท**


 

ลูกค้าสามารถ ชมของจริงได้ที่ร้าน Momandme ลาดพร้าว นะคะ

"มัมแอนด์มี ..คัดสรร สิ่งที่ดีเพื่อลูกน้อย"

โทร 02 -933-0557
Hotline 085-1537401
Line id : momandmestore
http://www.momandmestory.com/

 

 

99% sterilization effect for influenza virus 
99% internal sterilization effect in dummy and baby bottle
sterilization every hole and coner in dummy by improving UV refexbility with high cost supper mirror stainless material 
Eco-friendly rpoduct by means of low temperature drying process with infrared ray below 40 degree 
SPECT 
Voltage : 220V 50Hz (plug type c) แปลงไฟสำหรับประเทศไทยแล้ว
Power Consumption : 35W 
Weigth : 4.5kg 
Size : (w) 263 x (L) 316 x (H) 376 mm 

Made in korea south

 

 

 

    Upang Baby Bottle Sterilizer Infrared Low-Temperature Drying

 

Registered medical device product in US FDA (Medical Device No. 3007914006) 99% sterilization effect for influenza virus, 99% internal sterilization effect.in dummy and baby bottle, Sterilzation every hole and corner in dummy by improving UV reflexibility with high quality super mirror stainless material, Eco-friendly product by means of low temperature drying process with infrared ray below 40 degree.

 

Product Dimensions

10.4 x 12.4 x 14.8 inches

Item model number

UP601

>>

<iframe width="320" height="240"></iframe>>>

สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม
ธ.กสิกรไทย สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลอีสต์วิลลฺ ออมทรัพย์
ธ.กรุงเทพ สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์ ออมทรัพย์
  • ค่าธรรมเนียม 3.4% + 11 THB
  • การชำระผ่าน PayPal คุณไม่จำเป็นต้องแจ้งชำระเงิน เนื่องจากระบบจะจัดการให้คุณทันที ที่คุณชำระเงินเสร็จสมบูรณ์
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข

CATEGORY

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

STATISTICS

หน้าที่เข้าชม1,252,929 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด616,139 ครั้ง
ร้านค้าอัพเดท19 ส.ค. 2561
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก